Програма для проведення атестаційного іспиту 131 спец

Програма для проведення атестаційного іспиту

Ступінь бакалавра
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Освітньо-професійна програма «Інженерна механіка»

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ
Атестаційний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отри-маних здобувачем освіти у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мислення, уміння синтезувати знання окремих дисциплін для самостійного рішення практичних задач в області енергетичного машинобудування, кріогенної техніки .
Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним взає-мозв’язаним сторонам діяльності фахівця та охоплює її теоретичні основи, а також питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення практичних задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, покликані виявити знання з усіх видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчальних дисциплін, які вивчалися бакалавром. Кожний екзаменаційний білет містить питання за програмою атестаційного іспиту, яка приводиться нижче.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ
Прийом атестаційного іспиту здійснюється приймальною фаховою екзамена-ційною комісією.
Атестаційний іспит проводиться для здобувачів відповідно до затвердженого приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі питання програми атестаційного іспиту.
Атестаційний іспит проводиться в усній формі.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

1. Класифікація пакувального обладнання. Характеристика продукту, як об’єкту пакування. Загальні поняття дозування й пакування.
2. Які способи проведення монтажних робіт Ви знаєте? Наведіть прилади календарного графіку послідовно та суміщено графіків ведення монтажних робіт.
3. Ціль та правила проведення технологічного розрахунку машини.
4. Основні вимоги, що пред’являються до бляшаних банок, та методи їх випро-бувань.
5. Способи й точність дозування. Класифікація пристроїв дозування. Основні конструкції пристроїв дозування об’ємного типу для сипкої сировини. Технологічний розрахунок.
6. Як вибрати стропи для виконання такелажних робіт? Наведіть приклад стро-пування вантажу.
7. Структура автоматів. Призначення елементів структури.
8. З якою ціллю та на якому обладнанні проводиться дресирування жерсті.
9. Структура вагового дозатора і особливості дозування. Типові конструкції живильників: стрічкові, вібраційні шнекові, тарілчасті, роторні, електромагнітні й вібраційні циферблатні.
10. За якими ознаками вибирають лебідку для пресування вантажів по похилій площині? Наведіть схему пресування та формулу розрахунку тягового зусилля.
11. Ціль та правила проведення кінематичного розрахунку машини.
12. Перелічить властивості фарб, що застосовуються при вкриванні бляшаної тари
13. Будова і принцип роботи комбінованих дозаторів. Принципові схеми комбінаційних дозаторів. Класифікація дозувальних пристроїв для рідкої продукції. Пристрої для барометричного ізобарного фасування.
14. Що таке монтажна технологічність машини? Наведіть вимоги вантажної технологічності до конструкції, виготовлення та комплектації машини.
15. Ціль, способи та правила проведення силового розрахунку машини.
16. Перелічить переваги та недоліки суцільнотягнутих бляшаний банок.
17. Пристрої для вакуумного та надбарометричного фасування рідких продуктів. Типові схеми, переваги та недоліки. Конструктивні особливості пристроїв дозування та фасування рідких продуктів у м’яку і напівжорстку тару.
18. Який порядок монтажу технологічної машини, що доставляється на монтажний майданчик у повністю зібраному стані?
19. Цикли руху та інтервалу переміщень робочих органів машини.
20. Преваги збірної зварної бляшаної тари над збірною паяною
21. Характеристика в’язкої продукції, класифікація пристроїв для дозування.
22. Що таке технічна діагностика технологічної машини? Що таке справний, працездатний, критичний та граничний стан машини?
23. Циклограми робочих органів, їх види.
24. Описати технологію виготовлення суцільної банки глибокого витягування.
25. Характеристика пластичної продукції, класифікація пристроїв для її фасування.
Типові конструктивні схеми пристроїв дозування та фасування. Класифікація пристроїв для етикетування продукції. Характерні схеми етикетувальних ма-шин.
26. Що таке контролепридатність машини? Поясніть складові трудомісткості операцій діагностування, та напрямки підвищення контролепридатності.
27. Циклограма автоматів, правила їх побудови. Поняття фазового часу.
28. Описати технологію виготовлення суцільних банок с витонченням стінок.
29. Пристрої для герметизації металевої тари. Класифікація обладнання для герметизації консервної скляної тари, типові конструктивні схеми пристроїв для її герметизації. Класифікація етикетувальних машин. Пристрої для маркування.
30. Які системи застосовують для визначення стану машини? Які прилади та датчики використовують при періодичній та безперервній діагностиці?
31. Розрахунок та конструювання циліндричних оболонок, працюючих під внутрішнім тиском.
32. Класифікація заготовлювальних машин бляшанобанкових ліній.
33. Класифікація обладнання для пакування продукції у транспортну тару. Типові конструктивні схеми цього обладнання. Переваги та недоліки. Загальні відомості про способи групового пакування.
34. Які способи обробки інформації використовують з метою діагностування стану технологічної машини?
35. Розрахунок та конструювання циліндричних оболонок, працюючих під зовнішнім тиском.
36. Класифікація пресів для штампування кришок, донців й банок.
37. Класифікація обладнання для групового пакування. Методика технологічного розрахунку пристроїв захоплення пакованих одиниць.
38. Як розрахувати тривалість циклу опитування датчиків в потоковій технологічній лінії при послідовній та паралельній системі обробки даних?
39. Розрахунок та конструювання конічних оболонок, працюючих під внутрішнім та зовнішнім тиском.
40. Що являє собою дуальна система, що таке рециклінг?
41. Класифікація і типові конструктивні схеми пристроїв та машин для обандеролення ящиків з гофрокартону. Методика технологічного розрахунку.
42. У чому суть концепції експлуатації обладнання до поломки, планово попереджувального ремонту та обслуговування та системи ремонту з фактичним станом машини? Поясніть переваги та недоліки концепцій.
43. Розрахунок та конструювання сферичних оболонок, працюючих під внутрішнім та зовнішнім тиском.
44. Біорозкладення і біорозкладенні матеріали.
45. Характеристика технологічних процесів формування збільшених вантажних одиниць. Класифікація обладнання для формування транспортних пакетів, типові конструктивні схеми машин. Типові конструктивні схеми обладнання для формування транспортних пакетів із групових упаковок.
46. Як визначити трудомісткість ремонтних робіт в системі планово-попереджувального ремонту і обслуговування.
47. Розрахунок та конструювання циліндричних оболонок, працюючих під осьовим стисненням та зовнішнім тиском.
48. Описати, на які групи діляться відходи пластичних мас.
49. Особливості технологічного процесу та типові конструктивні схеми машин для формування транспортних пакетів із мішків з сипкою продукцією. Формування транспортних пакетів без піддонів. Класифікація способів скріплення транспортних пакетів. Область застосування.
50. Що таке ремонтопридатність технологічної машини? Поясніть складові та показники ремонтопридатності.
51. Види конічних оболонок, їх застосування та способи розрахунку.
52. Методи переробки відходів полівінілхлоридних пластиків.
53. Класифікація обладнання для скріплення транспортних пакетів полімерною розтягувальною плівкою. Типові конструктивні схеми машин для ротаційного та прохідного способів скріплення транспортних пакетів. Переваги та недоліки. Обладнання для розформування транспортних пакетів.
54. Що таке метод ремонтних розмірів? Наведить технологію ремонту з’єднань деталей цим методом.
55. Розрахунок еліптичних днищ на внутрішній (та зовнішній) тис.
56. Утилізація склотари.
57. Санітарно-гігієничні вимоги до тари. Машини для ополіскування та миття тари. Конструктивні схеми. Обладнання для обробки транспортної тари. Економічна ефективність від впровадження пакувального обладнання.
58. Які методи відновлення різьбових з’єднань Ви знаєте? Поясніть технологію відновлення таких з’єднань.
59. Розрахунок та спосіб виготовлення сферичних днищ.
60. Методи утилізації бляшаної тари.

Декан факультету НТтаІМ
к.т.н., доцент Олексій Зімін

Зав. кафедри ПОтаЕМ
д.т.н., професор Олег Бурдо