Вимоги роботодавців

Зв’язки кафедри з підприємствами і вимоги роботодавців.

Фахівці з галузі знань «Механічна інженерія» працюють на багатьох відомих підприємствах м. Одеси та в цілому на Україні. Рівень освіти, що надає кафедра процесів, апаратів та енергетичного менеджменту (ПОтаЕМ) дозволяє отримати і місце роботи, і гідну заробітну плату. 

Вимоги, що пред’являються підприємствами, які зацікавлені в наших випускниках, співвідносяться з програмними результатами навчання, які передбачені стандартом та зафіксовані в ОПП 133 «Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс обладнання» від 2023 р.:

1) Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 

2) Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку. 

3) Знати і розуміти системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання. 

4) Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні. 

5) Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

6) Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

7) Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу. 

8) Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання. 

9) Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи. 

10) Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань. 

11) Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовами. 

12) Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні. 

13) Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування. 

14) Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування.

 

Вимоги, що пред’являються підприємствами, які зацікавлені в наших випускниках, співвідносяться з програмними результатами навчання, які передбачені стандартом та зафіксовані в ОНП «Системний інжиніринг промислових виробництв» від 2022 р.:

1) Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 

2) Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку. 

3) Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання. 

4) Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні. 

5) Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

6) Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

7) Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом життєвого циклу. 

8) Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері галузевого машинобудування, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки. 

9) Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах вищої освіти. 

10) Розробляти математичні моделі та аналізувати процеси, що відбуваються у робочому просторі і конструкціях технологічного обладнання для вирішення задач наукових досліджень для його проектування, модернізації та ефективної експлуатації. 

11) Розробляти, проектувати, модернізувати і аналізувати складні вироби в галузі машинобудування, процеси і системи, що задовольняють встановленим вимогам, аналізувати адекватність методології проектування. 

12) Виконувати інжиніринг інноваційних технологічних процесів та обладнання щодо наукових досліджень, проектування, експлуатації, модернізації та забезпечення його працездатності з використанням САD/CAE/CAM-систем та інших прикладних програм. 

 

Вимоги, що пред’являються підприємствами, які зацікавлені в наших випускниках, співвідносяться з програмними результатами навчання, які передбачені стандартом та зафіксовані в ОПП «Машини і технології паковання» від 2022 р.

1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати його цінності та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 р. № 1284).

2) Здатність до аналізу матеріалів, в тому числі пакувальних, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки.

3) Здатність обирати оптимальні параметри працездатності матеріалів, конструкцій, інструментів і машин, в тому числі пакувальних, в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів.

4) Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD, САМ, CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення технологічних завдань з прикладної механіки.

5) Здатність використовувати нормативні та довідникові матеріали, стандартні методики, конструкторську і технологічну документацію при розробці технологічних процесів виготовлення деталей в залежності від вимог до кінцевого продукту.

6) Здатність знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої програми.

7) Здатність розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень.

8) Здатність розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики.

9) Здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для складання технологічних процесів виготовлення, монтажу, діагностики, експлуатації, обслуговування та ремонту устаткування та інструментів у галузі прикладної механіки.

10) Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних геометричних моделей.

11) Здатність вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички міжособистісного спілкування.

12) Здатність при прийнятті рішень враховувати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності.